Odwiedziło nas już
86191 osób


Wspiera nas
Prezydent Miasta Gdańska


 

REGULAMIN
IX Międzyszkolnych Zawod
ów Ratownictwa Przedmedycznego
„Gdańskie RatMedia 2016”

  

Rozdział 1. Cel Zawodów

1. Celem VIII Międzyszkolnych Zawodów Ratownictwa Przedmedycznego „Gdańskie RatMedia 2016” zwane dalej Zawodami jest propagowanie idei niesienia pomocy oraz nabywania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rozdział 2. Założenia Organizacyjne Zawodów

 2. Organizatorem Zawodów jest VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, przy udziale innych instytucji, organizacji, i stowarzyszeń zajmujących się problematyką pierwszej pomocy, pożarnictwa oraz promocji zdrowia. Podmioty te, wyszczególnione są na oficjalnej stronie Zawodów.

3. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Zawodów. Każda drużyna, która zdecydowała się zgłosić swój udział w zawodach akceptuje tym samym regulamin Zawodów.                                                                                          

4. Organizator Zawodów : - ustala termin oraz miejsce odbywającego się konkursu, - powołuje Zespół Sędziowski, w skład którego wchodzą specjaliści tematyki zawodów. Zespół Sędziowski powinien liczyć nieparzystą liczbę osób (minimalnie - trzy osoby, maksymalnie – pięć osób).                                                                

5. Pracami Zespołu Sędziowskiego kieruje Sędzia Główny Zawodów.

6. W razie nieobecności Sędziego Głównego Zawodów – jego obowiązki pełni Zastępca Sędziego Głównego Zawodów. Zastępca Sędziego Głównego wyznaczany jest przez Sędziego Głównego i wybierany jest spośród Zespołu Sędziowskiego.

7. Wszyscy członkowie zespołu pracują społecznie.

8. Zespół Sędziowski odpowiada za całokształt spraw związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz podsumowaniem części teoretycznej oraz praktycznej zawodów.

Do zadań zespołu należy :

- ułożenie testu z zakresu pierwszej pomocy,

- wyznaczenie sędziów na poszczególne stacje,

- określenie rodzajów urazów pozorowanych na danych scenkach,

- opracowanie karty oceny dla każdego ze stanowisk na poszczególnych stacjach.

Rozdział 3. Warunki Uczestnictwa w Zawodach

9. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest wypełnienie przez szkołę delegującą drużynę formularza zgłoszeniowego na Zawody oraz złożenie owego dokumentu w sekretariacie VIII LO w Gdańsku w ustalonym terminie (ogólny wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jako załącznik nr1 do niniejszego regulaminu).

10. Delegacje szkół, które nie dostarczyły oryginału formularza zgłoszeniowego na zawody, zobowiązane są do dostarczenia go w dniu Zawodów. W innym razie organizator może podjąć decyzje o nie dopuszczeniu szkoły do konkursu.

11. Opiekun wraz z kapitanem drużyny zobowiązani są do rejestracji drużyny w dniu Zawodów w przeznaczonym na to czasie. Rejestracja polega na potwierdzeniu przybycia delegacji danej szkoły wraz ze złożeniem karty drużyny u organizatora Zawodów. (ogólny wzór karty drużyny dostępny jako załącznik nr2 do niniejszego regulaminu).

12. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom Zawodów, obowiązek ten spoczywa na szkołach delegujących.

Rozdział 4. Zasady Przeprowadzenia Zawodów

13. Szczegóły dotyczące organizacji zawodów muszą być opracowane i podane do wiadomości przez organizatorów, w oparciu i zgodzie z niniejszym regulaminem.

14. Zawody są przeprowadzane i ocenianie na podstawie wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z Grudnia 2010 roku.

Rozdział 5. Uczestnicy Zawodów

15. Uczestnikami Zawodów są: - Zawodnicy tworzący drużynę ratowniczą, - Opiekun drużyny.

16. W Zawodach biorą udział czteroosobowe drużyny ratownicze reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne. W skład drużyny wchodzą uczniowie szkoły, którą reprezentuje drużyna.

17. Każda drużyna zobowiązana jest do wybrania kapitana drużyny. Podczas trwania Zawodów możliwa jest zmiana Kapitana z uzasadnionych powodów.

18. Uczestnicy przyjeżdżają jako oficjalna delegacja reprezentująca własną szkołę.

19. Na stację może wejść opiekun drużyny oraz zawodnicy którzy będą brali udział w akcji. W czasie trwania scenki, opiekun drużyny może przyglądać się działaniom drużyny, nie może natomiast pomagać, ani komentować wykonywanych czynności do czasu zakończenia scenki. Sędzia oceniający pozoracje, w przypadku ingerencji Opiekuna drużyny może przerwać działania drużyny.

20. Rodzaje urazów na każdej scence powinny być nieznane dla każdej z drużyn. Przekazywanie informacji o przypadkach części praktycznej pomiędzy zawodnikami różnych drużyn może zostać ukarane punktami karnymi lub dyskwalifikacją drużyny z Zawodów.

21. Osoby wchodzące w skład drużyny, które reprezentują daną szkołę, nie mogą być powiązane z organizacjami zapewniającymi część merytoryczną zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo, wykluczenia takich osób z drużyny. W przypadku niepełnej drużyny, stwierdza się niemożność udziału w Zawodach z winy wynikającej po stronie danej szkoły.

Rozdział 6. Finanse

22. Koszty związane z udziałem delegacji w Zawodach ponoszą szkoły delegujące uczestników.

23. Każda szkoła delegująca uczestników zobowiązana jest do wpłaty wpisowego na konto Rady Rodziców VIII LO w Gdańsku w ustalonym terminie. Wpłat można dokonywać w sekretariacie VIII LO w Gdańsku lub za pomocą przelewu bankowego. Kwota wpisowego podana będzie wraz z innymi informacjami dla uczestników.

Rozdział 7. Bezpieczeństwo Zawodów

24. Organizatorzy nie zapewniają opieki wychowawczej niepełnoletnim uczestnikom Zawodów. Niepełnoletni uczestnicy podlegają opiece opiekuna wyznaczonego przez szkołę delegującą drużynę.

25. Stacje Zawodów powinny być rozmieszczone, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla zawodników. Jeżeli jednak dojdzie do wypadku sędzia stacji jest zobowiązany przerwać działania i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, zawiadomić organizatorów Zawodów oraz, w razie konieczności, wezwać służby medyczne.

26. Na każdej ze stacji, musi być łatwy dostęp do apteczki pierwszej pomocy.

27. Na miejscu zawodów powinien być obecny ratownik medyczny, na wypadek gdyby, którykolwiek z uczestników Zawodów uległ urazowi.

Rozdział 8. Sędziowie

28. Każdy Sędzia Zawodów posiada ukończony kurs BLS-AED Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC ang. European Resuscitation Council). Role sędziów mogą pełnić także dyplomowani pracownicy ochrony zdrowia – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni – którzy znają zasady postępowania zgodne z wytycznymi ERC z 2010 roku, na których opierają się całe Zawody oraz osoby posiadające dyplom ratownika KSRG.

29. Działania przy każdym poszkodowanym ocenia sędzia.

30. Sędziowie poszczególnych stacji odpowiadają za:

- ocenę czynności ratowniczych zawodników oraz prace zespołową drużyny,

- prace i charakteryzacje pozorantów,

- bezpieczeństwo na stacji.

31. Wszyscy sędziowie zostaną zapoznani ze szczegółami oceny czynności ratowniczych zawodników podczas odprawy zorganizowanej w dniu Zawodów. W miarę możliwości zespół sędziowski przygotowuję dla sędziów seminarium przed Zawodami.

32. Pracami sędziów kieruje Sędzia Główny Zawodów.

33. Sędzia Główny odpowiada za przestrzeganie regulaminu przez uczestników Zawodów oraz zapewnia zgodność sędziowania na stacjach zgodnie ze standardami ERC.

34. Sędzia Główny może nie dopuścić do startu, ukarać punktami karnymi lub przerwać udział drużyny w Zawodach jeśli ekipa naruszyła postanowienia niniejszego regulaminu po konsultacji z sędzią stacji lub zespołem sędziowskim.

35. Do Zadań Sędzi Głównego należy w szczególności:

- zapoznanie sędziów ze szczegółami zasad oceny działać zawodników przy poszczególnych poszkodowanych na stacjach,

- czuwanie nad prawidłową pracą sędziów,

- rozpatrywanie ewentualnych protestów zawodników, w stosunku do decyzji poszczególnych sędziów.

36. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.

37. Wszyscy sędziowie zobowiązani są do zachowania całkowitej dyskrecji na temat szczegółów pozorowanych urazów, które będą zainscenizowane dla uczestników, aż do chwili zakończenia Zawodów. Sędzia Główny może odsunąć sędziego nie przestrzegającego powyższych zasad od dalszej pracy podczas Zawodów.

Rozdział 9. Wyposażenie Zawodników

38. Drużyny występują w miarę możliwości w jednolitym ubiorze.

39. Drużyny zobowiązane są do posiadania własnych materiałów opatrunkowych oraz rękawiczek ochronnych. Przed wejściem na stacje zawodnicy uzupełniają posiadaną apteczkę pierwszej pomocy.

40. Na zawodach obowiązuje zakaz używania sprzętu medycznego (m.in. fabrycznie wykonanych kołnierzy ortopedycznych, innych gotowych unieruchomień - np. szyn, zestawów próżniowych, łupek, aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, zestawów do tlenoterapii, ssaków, specjalistycznych opatrunków wielowarstwowych lub nasączanych środkami leczniczymi itp.). W razie użycia przez uczestników sprzętu medycznego, sędziowie nie oceniają zawodników oraz kierują zaistniałą sytuacje do Sędziego Głównego.

Rozdział 10. Przebieg Zawodów

41. Zawody składają się z części teoretycznej oraz części praktycznej.

42. Częścią teoretyczną jest test dotyczący wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pożarnictwa. Ilość pytań na teście ustala Zespół Sędziowski.

43. Test jest pisany oddzielnie przez każdą osobę z drużyny. Do punktacji ogólnej wliczana jest średnia arytmetyczna punktów uzyskanych przez zawodników z drużyny. Uczestnicy odpowiadają na pytania w czasie określonym przez organizatora.

44. Do części praktycznej przechodzi 10 szkół, które najlepiej napisały część teoretyczną. w przypadku, kiedy do zawodów przystąpiło 10 lub mniej drużyn do części praktycznej dopuszczane są wszystkie ekipy ratownicze.

45. Część praktyczna składa się z maksymalnie 10 scenek – pozoracji w trakcie których członkowie drużyn maja za zadanie wykonania czynności ratowniczych. Przed stacjami znajdują się punkty oczekiwania, na których drużyny oczekują na pozwolenie wejścia na stacje.

46. Na stację drużynę prowadzi wyznaczona do tego osoba, wybrana odpowiednio wcześniej oraz zapoznana z przebiegiem części praktycznej.

47. Czas pobytu drużyny na stacji nie może przekroczyć 10 minut. Czas liczony jest od momentu wejścia drużyny na stację. Na przeprowadzenie czynności ratujących zawodnicy mają 6 minut. Sędzia informuje o zbliżającym się końcu na minutę przed upływem czasu. Po zakończeniu czasu akcji ratowniczej, sędzia przerywa ją i w obecności uczestników wypełnia kartę oceny.

48. Zawodnicy pokonują trasę z rozmieszczonymi na niej stacjami oraz punktami oczekiwania. Trasa powinna być rozmieszczona w taki sposób, aby inne stacje nie były widoczne, a drużyny nie mijały się.

49. Trasa Zawodów powinna mieć charakter pętli, po której poruszają się drużyny. Wszystkie drużyny rozpoczną i zakończą rywalizację równocześnie.

50. Urazy na stacjach będą nawiązywać do najczęściej spotykanych w życiu codziennym wypadków. Od uczestników Zawodów wymagana będzie wiedza z zakresu kursu BLS AED oraz BTLS Europejskiej Rady Resuscytacji.

51. Na stacjach oceniane będzie:

- bezpieczeństwo ratowników

- wezwanie kwalifikowanej pomocy

- udzielenie pierwszej pomocy

- umiejętność samodzielnego działania każdego z ratowników

- kierowanie drużyną i pracą zespołową

52. Czynności ratownicze wykonywane przy każdym poszkodowanym oraz praca zespołowa oceniana jest na karcie oceny po zakończeniu akcji. Karta oceny pozostaje u sędziego oceniającego postępowanie ratowników na danej stacji.

53. Do punktacji ogólnej dodawane są punkty ze wszystkich akcji ratowniczych.

54. Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowym zaaranżowaniu stacji nie związanej bezpośrednio z udzielaniem pierwszej pomocy. Stacje te są stacjami Bonusowymi.

55. Na stacjach Bonusowych zawodnicy mają szansę wykazać się umiejętnościami nie związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy. Punkty ze stacji Bonusowych liczone są oddzielnie.

56. Zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne. Zespół sędziowski ma obowiązek przygotować się na wypadek złej pogody i tak zmodyfikować trasę aby przebycie jej było jak najmniej uciążliwe dla uczestników.

Rozdział 11. Protesty

57. Jeżeli drużyna czuję się pokrzywdzona i nie zgadza się z oceną sędziego, ma prawo odwołać się od jego decyzji wypełniając Kartę Protestu i oddając ją sędziemu na następnej stacji. (Ogólny wzór karty protestu dostępny jako załącznik nr3 do niniejszego regulaminu).

58. Jeżeli protest dotyczy ostatniej stacji, na której znajduję się drużyna, wypełnioną kartę protestu należy oddać Sędziemu Głównemu w czasie nie dłuższym jak 10 minut od zakończenia oceny przez sędziego.

59. Protesty wyjaśnia i rozstrzyga Sędzia Główny.

60. Decyzje Sędziego Głównego dotyczące protestów podawane są do wiadomości startujących drużyn przed oficjalnym ogłoszeniem wyników.

Rozdział 12. Zasady Oceny Końcowej, Nagrody i Wyróżnienia

61. O zwycięstwie decyduje uzyskanie największej ilości w punktacji końcowej. Na punkty końcowe składają się punkty uzyskane za część teoretyczną i część praktyczną.

62. Jeżeli więcej niż jedna drużyna otrzyma taką samą ilość punktów, o zwycięstwie zadecyduje liczba punktów uzyskana na stacji z największą liczbą poszkodowanych. Jeżeli to nie wskażę zwycięzcy, o pierwszeństwie decyduje liczba punktów uzyskanych za resuscytacje.

63. Nagrody rzeczowe otrzymują drużyny które zajęły trzy pierwsze miejsca. Upominki zostają zapewnione przez organizatora przy udziale sponsorów.

64. Wszystkie drużyny zostają nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości upominkami okolicznościowymi.

65. Drużyna, która zwycięży przejmuję miano Mistrza Międzyszkolnych Zawodów Ratownictwa Przedmedycznego „Gdańskie RatMedia” i w kolejnych latach zobowiązana jest do obrony tytułu.

66. Specjalnym wyróżnieniem w postaci nagrody-niespodzianki zostanie nagrodzona osoba, która uzyska największą ilość punktów w części teoretycznej. Nagrodę można przyznać jednej osobie, w innych przypadkach nagroda nie zostanie przyznana.

 

 

 

 

 

 

 

 Ostatnia modyfikacja: 02.03.2016, 11:10

Designed & coded by Marcin Grzesiak
Copyright © 2020 www.ratmedia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!